Inwestycje w gminie cz. 2

data: 19 marca, 2014

Budowa kanalizacji sanitarnej

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowościach : Kondrajec Szlachecki, Luszewo, Ogonowo, Strzeszewo, Faustynowo, Lipiny, Brody Młockie,  Wola Młocka, Kowalewko, Zygmuntowo, Dreglin, Śródborze, Zalesie, Żeleźnia, Juliszewo Brody Rumockie, Rumoka, gm. Glinojeck wraz z rurociągami tłocznymi w ramach projektu pn.: „Przyspieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013″

W czwartym kwartale 2013 Mazowiecka Jednostka wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła kontrolę w/w inwestycji pod  kątem rzeczowo finansowym. Zespół kontrolujący nie wniósł uwag.

Całkowita wartość projektu wyniosła    54 280 236,20 zł, wkład wspólnotowy z EFRR   45 690 700,78 zł.

tekst: Andrzej Makowski
zdjęcia: Glinojeck.info

Budowa mostu na rzece Wkra w ciągu drogi gminnej Goszczyce Poświętne – Płaciszewo.

Termin wykonania inwestycji został ustalony na 20.10.2014roku.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

– budowę nowych żelbetowych podpór skrajnych mostu ( przyczółków ) posadowionych na wbijanych żelbetowych palach,

– budowę nowych podpór pośrednich ( filarów ) jako ażurowych przestrzennych jarzm w kształcie zbliżonym do dotychczasowych podpór, ze stalowych profili zamkniętych, opartych na istniejących palach drewnianych, wypełnionych betonem i stężonych stalowymi kształtownikami,

– wykonanie nowych izbic przed filarami, do rozbijania kry lodowej, z wbitych w grunt stalowych rur wypełnionych betonem, stężonych stalowymi profilami walcowanymi i obitymi blachą stalową,

– montaż łożysk elastomerowych na podporach,

– montaż stalowego ustroju nośnego z belek stalowych, uzyskanych z rozbiórki istniejącego mostu, po wcześniejszym wzmocnieniu pasa dolnego dźwigarów przez dospawanie stalowego płaskownika; montaż należy wykonać na podporach technologicznych,

– wykonanie pomostu jezdnego z żelbetowej płyty, zespolonej z dźwigarami stalowymi i poprzecznic żelbetowych, służących do oparcia na łożyskach elastomerowych przęseł mostu,

– wykonanie izolacji roztworami asfaltowymi na elementach podpór stykających się z gruntem i izolacji z pap zgrzewalnych na wierzchniej powierzchni płyty pomostu,

– wykonanie opasek bezpieczeństwa na płycie pomostu z montażem w nich barieroporęczy mostowych oraz montaż krawężnika kamiennego na moście,

– wykonanie podwyższenia nasypów gruntowych na dojazdach do mostu,

– wykonanie systemu odwodnienia mostu, w skład którego wchodzi: montaż wpustów odwodnieniowych i sączków odwodnieniowych, wykonanie drenażu z kruszywa lakierowanego żywicami w linii wpustów, montaż kolektora odwodnieniowego pod mostem z odprowadzeniem wody do studzienek ściekowych i następnie do separatorów podczyszczających wodę z substancji oleistych, skąd do rzeki,

– wykonanie żelbetowych płyt najazdowych na styku dojazdów z mostem,

– montaż dylatacji modułowych na styku płyty pomostu z przyczółkami,

– wykonanie konstrukcji jezdni na dojazdach do mostu i na moście,

– wykonanie nawierzchni żywicznych na górnych powierzchniach opasek bezpieczeństwa,

– montaż drogowych barier ochronnych na dojazdach do mostu,

– umocnienie skarp nasypu na dojazdach do mostu z elementami wyposażenia jak schody skarpowe i ścieki skarpowe,

– wykonanie powłok ochronnych z farb na wszystkich widocznych elementach mostu, w tym również wykonywanie ich nad wodą.

Zadanie pod nazwą „Budowa mostu na rzece Wkra w ciągu drogi gminnej Goszczyce Poświętne – Płaciszewo” jest współfinansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

• dotacja celowa z budżetu państwa – 50 % kosztów kwalifikowanych

• środki udostępnione przez Gminę Glinojeck – 50 % kosztów kwalifikowanych z tego:

– środki własne Gminy Glinojeck 37 % kosztów kwalifikowanych

– środki z innych źródeł publicznych (Partner: Gmina Baboszewo) – 13% kosztów kwalifikowanych.

tekst: Antoni Strzembeczny
zdjęcia: Marcelina Wiśniewska / Glinojeck.info
źródło: Urząd Gminy

1 Comment

  1. gosc111

    21 marca 2014 at 22:35

    Gmine jest stac na wiele rzeczy , ale na to co potrzeba nie maja pieniedzy !