Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

data: 15 grudnia, 2014
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
dla mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, m.in. poprzez tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

 

Na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz dla mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Do Punktu mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddawać m.in. szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popiół, gruz betonowy i ceglany, zużyte opony, odpady zielone, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po aerozolach, detergenty zwierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory, odzież, tekstylia itp.

UWAGA! Podstawą do przyjęcia odpadów do PSZOK jest okazanie przez osobę dostarczającą dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Glinojeck (dowodu osobistego, paszportu itp.) W przypadku osób zamieszkujących na terenie Gminy lecz zameldowanych poza jej granicami – np. potwierdzenie/a dokonywania opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej na ten temat w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck. Regulamin dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck ul.Płocka 12– pokój Nr 2 i 5 (telefon – 23/67 40 004, 23/67 42 813), na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy (parter) i przed budynkiem UMiG oraz na stronie UMiG www.glinojeck.netzakładka „Odpady komunalne”.

 

 

PSZOK w Starym Garwarzu – godziny pracy:

  • Poniedziałki 9:00 do 17:00
  • Środy 9:00 do 17:00
  • W każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:00

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA!!!

Nowy_Nr_konta_-_odpady

 

Harmonogram na pierwsze półrocze(kliknij aby powiększyć):

 

Glinojeck_1_-_harmonogram_2015-_I_polroczeGlinojeck_2_-_harmonogram_2015_I_polrocze

Glinojeck_3_-harmonogram_2015_I_polroczeGlinojeck_3_miasto_harmonogram_2015_I_polrocze

Glinojeck_4_-_harmonogram_2015_I_polrocze

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin_PSZOK